เว็บไซต์ในเครือ   :           

การพัฒนาครูก่อนแต่งตั้ง ผอ.โรงเรียน คลัสเตอร์ 15 และ 16

คลัสเตอร์ 15 และ 16ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10 .00 น. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการแต่ละชุดเพื่อการดำเนินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฐมนิเทศกลุ่มเป้าหมาย 304 คน          ในเวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุมเอราววัณ   เชียงใหม่ภูคำ  กำหนดจัด  ตั้งแต่ วันที่ 12 -19  ธันวาคม 2559  

พิธีเปิดเมื่อวันที่  13 ธันวาคม 2559 นายสุทิน แก้วพนา เป็นประธานในพิธีเปิด  ต่อจากนั้น ที่ประชุมรับทราบนโยบายรมว.ศธ.พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ตามลำดับ  มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในคลัสเตอร์ร่วมพิธีเปิดและดำเนินการในฐานะคณะกรรมการอำนวยการร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงหลังจากพิธีเปิด ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  ประกอบด้วยการทดสอบจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ภาคบ่าย รับการพัฒนาจากวิทยากร เรื่องการสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย นายกมล ศิริบรรณ ผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ.  /พบวิทยากรพี่เลี้ยง/ ภาคค่ำ เวลาตั้งแต่ 18.00-21.00 น. เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ โดย ดร.สรัสวดี มุสิกบุตร 

ในวันที่ 14  รับการพัฒนาในเรื่อง กิจกรรมการสร้างเครือข่ายของนักบริหาร  การพัฒนาทักษะการพูด วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมมาภิบาลในการบริหาร  ภาคค่ำ เรื่องวิสัยทัศน์และผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความสำเร็จ  วันที่ 15 ธันวาคม  ภาคเช้า กิจกรรมการสร้างเครือข่าย  การขับเคลื่อนยายในสถานศึกษา โดย นายบุญนโยบายในสถานศึกษา (ต่อภาคบ่าย การขับเคลื่อนรักษ์ ยอดเพ็ชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอารีย์ วีระเจริญ ผอ.โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย สพม.เขต 1 ต่อจากนั้น พบวิทยากรพี่เลี้ยงและภาคค่ำ การบริหารวิชาการ โดย นายบุญส่ง เท่งผล วันที่ 16  ธันวาคม ภาคเช้า พบวิทยากรพี่เลี้ยง  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร โดย ดร.นารี คูหาเรืองรอง ดร.ลักคณา       วรศิลป์ชัย ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ภาคบ่าย ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร (ต่อ) และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์  ภาคค่ำ การบริหารงานบุคคล โดย นายทวีศักดิ์ นามศรี  

และในวันที่ 17 ธันวาคม ภาคเช้าพบวิทยากรพี่เลี้ยง  ผู้นำในการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ ภาคบ่าย ผู้นำในการนิเทศภายใน(ต่อ) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ ภาคค่ำ การบริหารงบประมาณ โดย ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง

วันที่ 18 ธันวาคม ภาคเช้า พบวิทยากรพี่เลี้ยง  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์(การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ) โดยนายสท้าน วารี ภาคบ่าย การบริหารจัดการสถานศึกษา (ต่อ)  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ ภาคเย็น การริหารทั่วไป โดย ดร.ปริญญา ผาคำ  และวันที่ 19 ธันวาคม วันสุดท้ายของหลักสูตรภาคเช้า   ผู้นำการบริหารการจัดการหลักสูตร โดย นางสุมนา ธิกุลวงศ์  ภาคบ่าย ผู้นำการบริหารการจัดการหลักสูตร (ต่อ) เวลา 15.00-16.00 น. ทดสอบหลังการพัฒนา  และพบวิทยากรพี่เลี้ยงพิธีปิดการพัฒนา  

                                                                                                                                                          กรศิริ กรองสุดยอด ข่าว/พัชรี สิงห์น้อย ภาพ

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
474
เมื่อวานนี้
570
เดือนนี้
7,158
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
47,598
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง