เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

          โรงเรียนบ้านริมใต้ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ผ่านมา  คือ 

๑.  แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่  นางจินห์จุฑา  ตากองแก้ว  ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียน บ้านแสลงโทน สพป.บุรีรัมย์  เขต ๒

๒.  โรงเรียนกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่  ๑  หลัง

๓.  การปรับปรุงหม้อแปลงฟ้าแรงสูง

๔.  การก่อสร้างรั้วแสตนเลสหน้าโรงเรียนซึ่งได้รับการบริจาคจากคณะครูในโรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชมรมผู้ปกครองและครู

๕.  การจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนได้เข้มงวดและพยายามที่ให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพสูงสุดของเด็กแต่ละคน   การอ่านออก เขียนได้ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ถือเป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ของนักเรียน

๖.  ในภาคเรียนที่ ๒  โรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อรับการประเมินระดับชาติ

๗.  แนวปฏิบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ๘  ประการ  ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองในการกำกับ  ดูแล  อย่างสม่ำเสมอ

๘.  การชี้แจงระเบียบวินัยนักเรียนเกี่ยวกับการแต่งกาย  ทรงผม  การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง