เว็บไซต์ในเครือ   :           

   

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่เขต 2 มอบแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารตัดการ การวางแผนจัดการงบประมาณ ปี 2560. ให้ยึด เป้าหมายในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน


 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม1.เรื่องการจัดทำ id plan ขอให้ทุกคนได้พิจารณาแนวทางที่สอดคล้องสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาแต่ละคน
2.เรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นการนำผล o net ทุกสาระ ข้อมูลต้องแม่น ไม่อยากให้เหมาโหลเหมาเข่ง ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาครู ให้ปรับรูปแบบการพัฒนาครู ไม่ให้เกิน 100 คน หากไม่จำเป็นต้องให้สถานที่ของเขตพื้นที่
3.ในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในการพัฒนา เราให้เครื่องมือทากกว่าการให้ความรู้ หากไม่รู้ต้องปูพื้นฐาน เช่นการใช้เครื่องมือต้องมีฐานของฐานความรู้ กลุามจองการพัฒนาต้องกำหนดแยกชัดเจน 
4ส่วนรองผู้อำนวยการ ขอให้ดูว่าพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จะต้องพัฒนาอะไรบ้าง 
5.นโยยายเร่งด่วน
ภาษาไทย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องการบริหารจัดการในโรงเรียน เช่นการเงิน.  งานภารกิจขิงกลุ่มต่าง ๆ  การคิดพัฒนาโครงการต้องสอดคล้องชัดเจน ในบริบท และนโยบาย 
6.การเสนอโครงการต้องยึด kpi. การกำหนดเป้าหมาย วิธีการพัฒนา เงื่อนไขการพัฒนา ต้องใช้วันหยุดราชการ การกำหนดกรอบงบประมาณให้สอดคล้อง และสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่องบประมาณ. เรื่อง บางเรื่องมีเป้าหมายเดียวกัน แต่คนดำเนินงานคนละคน คนละกลุ่ม ต้องบูรณาการเข้าหากัน 
นอกจากนี้ ท่านยังย้ำให้กลุ่มทำข้อมูลการส่งงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะนำไปสู่การประเมิน โดยให้ระบุเชิงความร่วมมือในแต่ละเรื่องแต่ละครั้ง 
ต้องวางโครงการไว้อย่างต่อเนื่อง วางห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผลด้วย ในเรื่อง การออกเกียีติบัตรการอบรม สองสามวันแล้วออกเกียรติบัตรไม่เห็นด้วย. แต่หากอบรมแล้วนำผลการอบรมไปพัฒนาต่อยอดให้ได้ผล แล้วเกิดเบส (Best Practice)  หรือผลงานเด่น ก็สมควรมอบให้ หากมีการจัดลำดับได้ด้วยก็ยิ่งดี 
ทางด้าน นางกิตติ์สินี อุปพันธ์ุ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ได้ชี้แจงเอกสารที่แจกในห้องประชุม เกียวกับนโยบาย สพฐ.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ปฏรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาพงษ์ รัตนสุวรรณ ) 


ส่วน นางฟองจันทร์ ใจแก้วหารือแนวทางการเขียนโครงการว่าควรยึดจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาหรือไม่พร้อมทั้งหารือจัดสรรงบประมาณค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ในประเด็นแรก ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 ได้ให้ทุกคนไปวิเคราะห์และเขียนมาก่อน ส่วนประเด็นค่าอาหารในการจัดอบรม ทางนางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่เขต 2 ผู้ดูแลกำกับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้เสนอแนะแนวทางด้านการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ  ได้ข้อสรุปว่า ค่าอาหาร ประขุมปฏิบัติการ 100 บาท ค่าอาหารว่าง 30 บาท ค่าอาหารประชุมปกติ จำนวน 80 บาท.
 
ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 ได้สรุปแนวทางและให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำกลับไปวิเคราะห์จัดทำรายละเอียดตามแนวทางตามกรอบงานภารกิจให้สอดคล้อง แล้วนำส่งโครงการวันจันทร์ที 17 ตุลาคม 2559 

 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
477
เมื่อวานนี้
570
เดือนนี้
7,158
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
47,598
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง