เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ณ ห้องเอราวัณ โดยผู้เข้าร่วมประชุมคือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกโรงเรียน จำนวน 175 คน โดยมีโรงเรียนนำร่องจำนวน 50 โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายอนุพล หมื่นยงค์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายเอกลักษณ์ นันท์สิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บรรยายให้ความรู้ โดยก่อนเริ่มการประชุมมีการประกอบพิธีเขตสุจริต ประกอบด้วย เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และร้องเพลงสรรญเสริญพระบารมี

โครงการมีมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้กับโรงเรียนปลอดขยะและการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และ กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการจัดการขยะ ณ อบต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มอำนวยการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง