เว็บไซต์ในเครือ   :           

ชื่อเรื่อง     :       การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตามรอยบุคคลสำคัญของชาติไทย

                           รายวิชาประวัติศาสตร์ ส 13102 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนอง(ทิพวันอุทิศ)

ผู้วิจัย          :       พิจักษณ์ ชินรัตนตรัย

                    :     ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย       :        2557

บทคัดย่อ

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ(3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้พัฒนาขึ้น  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2557จำนวน 30คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตามรอยบุคคลสำคัญของชาติไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ (4)สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนE1/E2ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

                  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ตามรอยบุคคลสำคัญของชาติไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2เท่ากับ 87.22/89.44 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 85/85

                  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องตามรอยบุคคลสำคัญของชาติไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

              3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องตามรอยบุคคลสำคัญของชาติไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง