เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันพฤหัสบดีที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2  นำโดย

นายวันชัย  รัตนากรไพบูลย์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

นายวัลลภ  ไวว่อง                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง

นางเอมอร  นรเดชานันท์          ศึกษานิเทศก์

ศน.บุญมาลี  สุวรรณวัฒน์         ศึกษานิเทศก์

              ได้มานิเทศ  ติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านริมใต้  ในเรื่อง

1.      การพัฒนาการอ่านการเขียนโดยการทดสอบการเขียนตามคำบอกจำนวน   10  คำ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

2.      การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้น ป.3  และ ป.6

3.      การจัดบรรยากาศชั้นเรียนและสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน

4.      การดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. และเขตพื้นที่ฯ

ทางโรงเรียนบ้านริมใต้ขอขอบพระคุณในการให้คำชี้แนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง