เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2559 คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา  โดยหน่วยงานต้นสังกัด  ประกอบด้วย  

1)  นายไพศาล  เขื่อนเพชร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ    2)  นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลามัน  

3)  นายกำธร  จันทร์สุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะลวงนอก  ได้มาประเมินการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านริมใต้ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ โรงเรียนบ้านริมใต้ได้รับทราบผลการตรวจสอบ  ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่พบระหว่างการตรวจสอบและการประเมิน ต่อไป 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง