เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 7 มกราคม 2559 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA)และแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence-based Integrity &Transparency Assessment : EBIT)ประกอบด้วย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี,นายพงษ์เทพ มนัสตรง และนายศุภกร มรกต  เดินทางมาประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  โดยนายไพศาล เขื่อนเพชร รองผองสพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวต้อนรับ และดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดเข้ารับการประเมิน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง