เว็บไซต์ในเครือ   :           

     โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้จัดกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมของ ลส.-น.น. ชั้น ป.6 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
      1. มีความรู้-ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ - เนตรนารี
      2. มีทักษะการสังเกต  จดจำ  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ แก้ปัญหา  รวมทั้งทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
      3.มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย เห็นใจผู้อื่น และสร้างสรรงานเพื่อสาธารณะประโยยชน์ โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ดังนี้
            -กิจกรรมการพึ่งตนเอง
            -กิจกรรมการบริการ
            -กิจกรรมการผจญภัย
            -กิจกรรมวิชาการตามกระบวนการลูกเสือ
            -กิจกรรมการฝึกระเบียบวินัย
        ในการนี้ใช้ระยะเวลาในการอยู่ค่าย รวมทั้งสิ้น 3 วัน คือ วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 มีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 160  คน โดยมีผู้กำกับควบคุมการดำเนิน          กิจกรรม 31 นาย และได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดกิจกรรมจากค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
496
เมื่อวานนี้
564
เดือนนี้
5,442
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
45,882
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง