เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 พัฒนาการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สู่งองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาการพัฒนาการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการถอดบทเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส   ในการดำเนินงานของบุคลากรสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564

          โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานและเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนางานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ การถอดบทเรียนด้านคุณธรรมฯ โดย นางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และการรายงานผล, การสรุปและการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA Online) 2564 โดย  นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564   ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโรน่าไวรัส 2019(covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน ทุกคนผ่านการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย สวมแมสปิดจมูก และเว้นระยะห่าง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง