เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านพระนอน จัดอบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”(โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่) นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน เป็นประธานในการเปิดอบรม มีผู้ร่วมเข้าอบรมฯครั้งนี้ ได้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน และคณะครูจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โดยมีคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ผศ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตรและอ.ดร.สุนีย์ เงินยวงมาให้ความรู้ในการ อบรมเชิมปฏิบัติการ“โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยใช้กระบวนการ Active Learning”ในครั้งนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง