เว็บไซต์ในเครือ   :           

 ชื่อเรื่อง               รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

ผู้ศึกษา                 นางสาวเดือนนวล  สมเพาะ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ปีการศึกษา          2562

 

บทคัดย่อ

 

 

               รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านเป้า      วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2   ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์                 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียน  บ้านเป้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน   ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  จำนวน  9  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  จำนวน  8  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้       ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  จำนวน  23  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1จำนวน 10 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

                   ผลการศึกษาพบว่า

               1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีค่ามากที่สุด  คือชุดที่ 8 เรื่องการขยายพันธุ์พืช  มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ  87.78/83.33  ชุดที่ 1 เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์  มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ  86.67/84.44  ชุดที่ 6 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก  มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ  87.78/82.22  รองลงมาคือ  ชุดที่ 3  เรื่องกระบวนการแพร่และการออสโมซีส  มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ  84.44/81.11 ชุดที่ 5 เรื่องการลำเลียงสารของพืช  มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ  85.56/82.22  ชุดที่ 7 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช                       มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ  85.56/82.22  ชุดที่ 4 เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช               มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ  84.44/81.11  น้อยที่สุดคือ  ชุดที่ 2 เรื่องโครงสร้างหน้าที่ของเซลล์และการจัดระบบอวัยวะ  มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ  81.11/80.00  โดยภาพรวมชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์            มีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ  85.69/82.08  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80 

               2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในภาพรวมสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับร้อยละ 42.59  โดยที่ร้อยละของการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 37.78  และ  80.37  ตามลำดับ

                   3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระ         การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 หลังการเรียน  การสอนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด             ( = 4.78)

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
546
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง