เว็บไซต์ในเครือ   :           

 ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Esบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM)  เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

ผู้ศึกษา           นางสาวเดือนนวล  สมเพาะ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ปีการศึกษา      2563

 

บทคัดย่อ

 

 

          รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Esบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM)  เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Esบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM)  เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Esบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ5Esบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  จำนวน 13 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่            ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Esบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  จำนวน  6  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Esบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  จำนวน  20  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Esบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM) เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร  จำนวน 10 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

             ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Esบูรณาการการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา  เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมพบว่า  ค่าประสิทธิภาพ E1/E2= 86.88/84.92

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Esบูรณาการการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา     เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยรวมพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (26.85/11.77) อัตราการพัฒนาร้อยละอัตราการพัฒนา (15.08/50.26)

          3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Esบูรณาการการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา  เรื่อง วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.55,     = 0.68)

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
546
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง