เว็บไซต์ในเครือ   :           

  บทสรุปผู้บริหาร

 

                  การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านผาหมอนมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านผาหมอน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านผาหมอนต่อการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบ้านผาหมอน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านผาหมอนต่อการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านผาหมอน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 27 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation)

                      ผลการประเมินพบว่า

 1. ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านผาหมอน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จากความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านผาหมอน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติได้ผลดีมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีระดับการปฏิบัติ ดังนี้
 2. ด้านบริบท มีผลการปฏิบัติในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามลำดับคือเป็นโครงการที่บุคลากรพร้อมให้การสนับสนุน รองลงมาคือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความเหมาะสมของการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นของโครงการ
 3. ด้านปัจจัยนำเข้า มีผลการปฏิบัติในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามลำดับคือมีแผนการติดตามกำกับประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการจัดครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ความเหมาะสมในการดำเนินการส่งเสริมศักยภาพ และความเหมาะสมในการดำเนินการคัดกรองนักเรียน
 • ด้านกระบวนการ มีผลการปฏิบัติในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามลำดับคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ รองลงมาคือการดำเนินการตามแผนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน และโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร อย่างเป็นระบบ และ ให้ผู้เกี่ยวข้องนำมาใช้ร่วมได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การดำเนินการตามแผนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน
 • ด้านผลผลิต มีผลการปฏิบัติในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามลำดับคือ โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน บรรลุตามวัตถุประสงค์ รองลงมาคือ ชุมชน ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ด้านสุขภาพ และนักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ส่วนข้อ   ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
 • ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านผาหมอนต่อการดำเนินโครงการระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านผาหมอน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การส่งเสริมให้กำลังใจ   ให้การยกย่องชมเชยจากครูประจำชั้น รองลงมาคือ การอบรมดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การให้การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
 • ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านผาหมอน ต่อการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านผาหมอน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี รองลงมาคือ การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การจัดกิจกรรม โฮมรูม (HomeRoom) ของครูประจำชั้น

 

                      ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้

 1. ควรกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นของโครงการให้มีความเหมาะสมมากขึ้นและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
 2. ควรมีการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและการคัดกรองนักเรียน ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
 3. ควรดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนให้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
 4. ควรสนับสนุนนักเรียนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

 

                      ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป

 1. ควรประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยการประเมินเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพครั้งต่อไป
 2. ควรประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ อันเนื่องมาจากโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่จัดโดยสถานศึกษา

                     

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
540
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง