เว็บไซต์ในเครือ   :           

 

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แมม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แมม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่แมม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ปีการศึกษา 2562จำนวน 1 คนครู จำนวน 2 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7คน (ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14  คนผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 20 คนการประเมินครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model) ของ Stuffle Beam เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

                      การประเมินด้านบริบท โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แมม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก

                      การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แมม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก

                      การประเมินด้านกระบวนการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แมม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก

                      การประเมินด้านผลผลิต โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่แมม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก

 

 

 

 

 

 

                    ข้อเสนอแนะทั่วไป

  1. ควรกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการอื่นๆ ต่อไป
  2. ควรมีการกระจายภาระงานให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาอย่างทั่วถึงเน้นย้ำให้ครูผู้สอนให้ความสำคัญกับการอบรมสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการสอนตามเนื้อหาวิชา
  3. ควรใช้รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย จนทำให้นักเรียนไม่เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมบทบาทในการเสนอ/จัดทำโครงการและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

 

                    ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

  1. ควรมีการประเมินพฤติกรรม คุณลักษณะของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้อื่นๆ โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เช่นเดียวกับการประเมินในครั้งนี้
  2. ควรมีการประเมินการบริหารตามแนวการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

                     

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
543
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง