เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เขียงใหม่ เขต 2 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ โดยดร.สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒  เป็นประธาน มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรม จำนวน 14 โรงเรียน และมีคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 18คน

นายบรรจงศักดิ์  สมส่วน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ในนามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ๔๕ คน ทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการประชุมครั้งนี้จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง