เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป. ศธ.)  ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นในการประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติกับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำโดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์กร ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อรับ และร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา และแนวทางแก้ไข เพื่อที่ทางกลุ่ม ป.ย.ป. ศธ. นำไปเป็นข้อมูลเสนอแก่สำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การประชุมในครั้งนี้ ดำเนินตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 28 -  30 กรกฎาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง