เว็บไซต์ในเครือ   :           

 

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 “ย้ำ” ครูต้องนำพระบรมราโชวาท ร.9 และ ร.10 เป็นแนวทางการศึกษา, “เน้น” ครูต้องยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพครู “ชี้” ครูต้องรู้จักนักเรียนในห้อง เพื่อทราบปัญหาและหาวิธีช่วยเหลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยในสังกัด ก่อนเปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวรายงานว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับครูผู้ช่วยประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้เป็นต้นแบบที่ดี, มีทักษะความรู้รอบด้าน รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีอันจะส่งผลไปถึงเด็กนักเรียนให้พร้อมที่จะรับการพัฒนาให้มีความรู้และความสามารถตามศักยภาพของตนเอง และสามารถพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วย ว่า ครูต้องรอบรู้ทุกกลุ่มสาระวิชาเนื่องจากทางโรงเรียนมีครูไม่ครบจึงจำเป็นต้องสอนได้ทุกสาระวิชา, ครูต้อองศึกษาการใช้สื่อ DLTV และเทคโนโลยีในการสอนนักเรียน พร้อมทั้งรู้จักใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สุด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง