เว็บไซต์ในเครือ   :           

ผู้บริหารและบุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตสุจริต) กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทำมาตรการในการทำงานที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, การทบทวนข้อตกลงในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามแนวทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2, การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2562, การทบทวนและจัดทำมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยมี ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ดร.สมนึก นาห้วยทราย, นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มอบนโยบาย, เข้าร่วมกิจกรรม และให้คำแนะนำด้วย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง