เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่นักการภารโรงของโรงเรียนในสังกัด(กิจกรรมที่ 2) ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก  โดยดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสมานฉันท์ การศึกษาดูงานที่เขื่อนภูมิพลเรื่องการจัดภูมิทัศน์ การศึกษาโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรของเขื่อนภูมิพล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง