เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระนอน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2563 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระนอน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนอน โดยนายสนั่น ยาวิละ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระนอน เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน
2. การพัฒนาสถานที่ อาคาร การปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านพระนอน
3. แจ้งการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
4. การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
5. แนะนำคณะครูใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง