เว็บไซต์ในเครือ   :           

    นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง จัดการเรียนทางไกล ในสถานการณ์พิเศษ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563โดยได้จัดประชุมครู และ บุคลากรเพื่อวางแผนและจัดตั้งงบประมาณ รวมถึงได้ออกแบบโมเดลการศึกษาทางไกล S-T-E-P 4 ประสานความร่วมมือ และวางแผนการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม สำรวจการใช้เทคโนโลยีของผู้สอน  และลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของผู้เรียน และแต่งตั้งมอบหมาย ผู้ปฏิบััติงาน ระยะที่ 2 การดำเนินงาน ครูประจำชั้นจัดเตรียมเอกสารใบงาน อุปกรณ์การเรียน ลงพื้นที่แก้ปัญหาช่วยเหลือผู้เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในขณะเรียน ด้วยการสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านระบบการสื่อสารทุกช่องทาง ระยะที่ 3 การติดตามและรายงานผล ครูติดตามรายงานผลกับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสัปดาห์
 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
546
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง