เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 8  เมษายน  2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานำร่องที่มีเป้าหมายเฉพาะ โดยอ.ดร.สุบัน  พรเวียง  ภาควิชาการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง