เว็บไซต์ในเครือ   :           

ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย บูรณาการความร่วมมือท้องถิ่นและผู้ปกครอง จัดกิจกรรม Kids Day Camp

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรม Kids Day Camp วิทยาการคำนวณ" ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชน และผู้ปกครอง

นายณรงค์ ลุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เรียนรู้และทำกิจกรรมนอกสถานที่ ได้รับประสบการณ์ตรงจากฐานการเรียนรู้ และรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและพัฒนาศักยภาพดานสังคมของผู้เรียนรวมถึงจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เด็กถึงจะได้รับความรู้ที่หลากหลายและครอบคลุม

กิจกรรม Kids Day Camp  "วิทยาการคำนวณ" เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยทุกระดับชั้น และคณะวิทยากรระดับปฐมวัยจากโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนวัดสันทรายมูล, โรงเรียนบ้านป่าเหมือด, โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง, โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง, โรงเรียนบ้านหนองไคร้, โรงเรียนบ้านสันพระเนตร, โรงเรียนบ้านสันคะยอม, โรงเรียนบ้านบวกจั่น, โรงเรียนป่าติ้ว, โรงเรียนบ้านกองแหะ, โรงเรียนบ้านหนองปลามัน, โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมถ์ ๒,โรงเรียนสันป่าติ้ว, โรงเรียนบ้านกาดฮาว, โรงเรียนวัดเสาหิน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้,โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยและนักศึกษาฝึกประสบการณ์  รูปแบบการจัดกิจกรรมจะจัดให้ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยทุกระดับชั้นจำนวน 10 ฐานๆละ 30 นาที ได้แก่ ฐานที่๑ เกมสัญลักษณ์ มือ-เท้า ฐานที่๒ ภาพที่เกิดขึ้นจากชิ้นส่วนมากมาย (Pcel)ฐานที่ ๓ ปราศจากข้อความ ฐานที่๔ กางด่วน (Agorithm )ฐานที่๕ เป็นหุ่นยนต์ดูสักครั้ง( Coding )ฐานที่๖ เกมหนูน้อยมวกแดง เกาะมหาสมบัติ (Coding )ฐานที่ ๗ ทำทีละอย่าง ฐานที่๘ เกมโอเอ็กซ์ ฐานที่๙ เกม Sortingฐานที่ ๑๐ เกมปิดตาตีหม้อ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง