เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผน และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล โดยได้มีคณะกลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ร่วมให้แนวคิดการวางแผน และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนอน ในครั้งนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง