เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่31 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน ร่วมต้อนรับนางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 นางสาวกิ่งกาญจน์ อินต๊ะปัญญา ผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศก์ศึกษา สำนักงานการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 โดยได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ระดับปฐมวัย 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง