เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2, นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลามัน และด้วยคณะ ให้การต้อนรับนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองปลามัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่คิดค้นนวัตกรรมการศึกษา “การอ่าน การเขียน บนฐานศิลปวัฒนธรรมล้านนา (กลองสะบัดชัย)” เพื่อพัฒนานักเรียนทุกช่วงชั้นในด้านการอ่านและการเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว จนสามารถนำไปเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาได้ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นแก่ครูผู้สอนในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ประชุมร่วมกับกรรมการสถานศึกษาวิเคราะห์ปัญหา(ใช้กระบวนการ PLC) พบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไทลื้อและไทใหญ่ จึงได้คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา คือการแสดงกลองสะบัดชัย ซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้มีกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ให้นักเรียนได้เรียนรู้การแสดงกลองสะบัดชัย โดยมีปราชญ์ท้องถิ่นมาช่วยสอน จนสามารถต่อยอดไปประกวดและแสดงในงานต่างๆ ได้รับรางวัลจนมีชื่อเสียงทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ มีผู้ว่าจ้างไปทำการแสดงบ่อยครั้ง ทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

นางทิวาทิพย์ เพชรขว้าง ครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เล่าถึงวิธีการดำเนินนวัตกรรมการศึกษา “การอ่าน การเขียน บนฐานศิลปวัฒนธรรมล้านนา (กลองสะบัดชัย)” เพื่อพัฒนานักเรียนทุกช่วงชั้นในด้านการอ่านและการเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว ว่า ได้จัดกิจกรรมให้เหมาะสมแก่นักเรียนในแต่ละช่วงชั้นโดยนำกิจกรรมกลองบัดชัยเป็นฐาน ได้แก่ ระดับอนุบาล ให้นักเรียนฝึกปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปกลองสะบัดชัย เพื่อช่วยการเรียนรู้การสังเกต การใช้กล้ามเนื้อมือ ระดับประถมต้นฝึกการ วาดรูประบายสี   ระดับประถมปลาย ประดิษฐ์กลองจำลอง วาดรูประบายสี เขียนบรรยายภาพ อ่านประวัติกลองสะบัดชัย ฝึกการแสดง ระดับมัธยมต้น ฝึกการแสดงเป็นชุด การทำหนังสือเล่มเล็ก การออกแบบชุดการแสดง การวาดรูปการ์ตูนวาดกลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก รวมไปถึงสำนึกรักและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ได้เป็นอย่างดี

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
314
เมื่อวานนี้
511
เดือนนี้
5,081
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
59,329
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง