เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยให้แก่ เด็กชายตะวัน จะทอ นักเรียนโรงเรียนวัดสันคะยอม จำนวน 4,000 บาท (จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบความเดือดร้อนฉุกเฉินฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี จำนวน 2,000 บาท และกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 2,000 บาท)

พร้อมกันนี้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนวัดสันคะยอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น DLTV การศึกษาทางไกล อาหารกลางวัน การอ่านออกเขียนได้ STEM ศึกษา ห้องเรียนสองภาษา เศรษฐกิจพอเพียง การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครูนักเรียน และรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปวางแผนแก้ไขต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง