เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และการจัดทำมาตรการการทำงานที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหกกิจกรรมในโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน,  ทบทวนมาตรการการทำงานที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ รวมไปถึงการทบทวนข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ตามแนวปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต) ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง