เว็บไซต์ในเครือ   :           

 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  คำไทย  ๗  ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 1.  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  คำไทย  7  ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้         เรื่อง  คำไทย  7  ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   เรื่อง คำไทย  7  ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำไทย  ๗  ชนิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จำนวน 25 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  คำไทย  ๗  ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมกษาปีที่ 6จำนวน 7 ชุด   3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ    4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  คำไทย  ๗  ชนิด            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 10 ข้อ  ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา  โดยแบ่งออกเป็น 3  ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนที่  1  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  คำไทย  ๗  ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จากนั้นนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้(TryOut) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559ดังนี้  ครั้งที่ 1 การหาประสิทธิภาพแบบ1:1 (One to One Testing)  นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  คำไทย  7  ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียน    บ้านห้วยน้ำจาง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559จำนวน  3คน   ครั้งที่ 2 การหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing)  นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  คำไทย  7  ชนิด กลุ่มสาระ   การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการทดลอง  ครั้งที่ 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านป่าลาน  จำนวน  9  คน      ครั้งที่ 3 การหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง   คำไทย  7  ชนิด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการทดลองครั้งที่ 2 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน  30 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)         และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และการทดสอบสมมติฐานใช้ t -test           ผลการวิจัยพบว่า 

          1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  คำไทย       7  ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พบว่า ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรม การเรียนรู้จำนวน  7  ชุด  และได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน     5  ท่านมีค่าเท่ากับ0.80-1.00  จากนั้นผู้วิจัยนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปให้นักเรียนจำนวน  3  คน  ใช้เพืื่อตรวจสอบความเหมาะสมของระยะเวลา  รูปแบบกิจกรรม พบข้อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความเหมาะสมของระยะเวลา  รูปแบบกิจกรรม ภาพเล็กเกินไป มีสีอ่อน ขนาดตัวอักษร สีสันและความสวยงาม   และประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ63.80/67.50  ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดคือ 80/80  ผู้วิจัยได้จดบันทึกสิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อนำผลที่ได้  มาแก้ไขส่วน ที่ยังบกพร่องเพื่อนำไปทดลองขั้นต่อไป  จากนั้นนำไปทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน  9  คน  พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ70.63/71.67  ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดคือ 80/80  ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน  แล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนจำนวน  30  คน  พบว่ามีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ82.85/86.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดคือ 80/80 

                    2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้           ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  คำไทย  7  ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                     

                    3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรม     การเรียนรู้เรื่อง  คำไทย  7  ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 6  พบว่า โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย (x-bar=4.45)              และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากขึ้นไป       ในทุกข้อเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 คือ ข้อ 9. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีขนาดรูปเล่มและตัวอักษรที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (x-bar=4.79) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.44)อันดับ 2 คือ ข้อ 8 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมความรู้มีสีสันสวยงามน่าสนใจ  น่าติดตามเนื้อหาสาระมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย(x-bar=4.64) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.50)และอันดับ 3 คือ ข้อ 4      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เกิดความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีค่าเฉลี่ย (x-bar=4.57) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.49)

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
17
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,772
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
75,287
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง