เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นหนึ่งในหกกิจกรรมในโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สำนักงานเขตสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ปีงบประมาณ 2562

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ, การวิเคราะห์คะแนนการประเมินITA  ปีงบประมาณ 2561, ร่วมกันสรุปข้อมูลปัญหา-อุปสรรค แนวทางการแก้ไขการ, การฝึกปฏิบัติการเตรียมข้อมูลเพื่อรับการประเมิน ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT), แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง