เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 อำเภอ เพื่อระดมความคิดในการตั้งศูนย์ประชุมทางไกล และทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ประชุมห้องคชสาร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ 2 เป็นประธานการประชุม เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม, การระดมความคิด และประชุมพิจารณาขอความเห็น จากประธานศูนย์ฯ ในเรื่องการจัดตั้งศูนย์การประชุมทางไกลภายในองค์กร ตามนโยบายของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ระบบการประชุมทางไกลภายในองค์กร ในการประชุมอบรมสัมมนาหรือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2  โดยจะจัดตั้งศูนย์การประชุมทางไกลประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำอำเภอทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอพร้าว อำเภอสันทราย และอำเภอสะเมิง เพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษา ลดการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม

ในการนี้ยังได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แก่  1. กำหนดแนวทางเพื่อประสานการดำเนินงาน ด้านการบริหารงานวิชาการ, ด้านการบริหารงบประมาณ, การบริหารงานบุคลากร, ด้านการบริหารงานทั่วไปและการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในศูนย์ฯ 2.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 3. กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่น 4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฯ ตามความจำเป็น 5.สนับสนุนช่วยเหลือดูแลนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาภายในศูนย์ฯ 6.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์ฯ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักเกณฑ์ข้อบังคับและระเบียบของทางราชการ 7.เสนอแนะการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อสำนักงานเขต 8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อ สพป.เชียงใหม่ เขต 2ภาคเรียนละ 1ครั้ง และ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2มอบหมาย  รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง