เว็บไซต์ในเครือ   :             

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่  9-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

นายมานพ กันโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง กล่าวรายงานว่า “ศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา ประจำ สพป.เชียงใหม่ เขต 2ได้ความร่วมมือจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และ มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะเป็นสถานที่จัดการอบรมที่ต้นทาง ส่งสัญญาณไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อจัดส่งสัญญาณมายัง โรงเรียนสันทรายหลวง ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกการอบรมปลายทาง

โดยในรุ่นที่ 2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งนี้เป็นเรื่อง “ขนส่งทางไกล ลื่นไถล ก็ไม่กลัว” มีคณะครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 60  คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ดำเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้ครอบคลุม อย่างเป็นรูปธรรม, เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลพร้อมชุดการอบรมที่สมบูรณ์ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์  และการแก้ปัญหาซึ่งประกอบด้วย เอกสารหลักสูตรการอบรม เอกสารคู่มือการอบรม เอกสารการนิเทศ ติดตาม ตลอดจน สื่อ อุปกรณ์สำเร็จรูปตามแนวทางสะเต็มศึกษา, เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ์  เอกสารการอบรม รวมถึงงบประมาณ ให้แก่ศูนย์ฝึกการอบรมสะเต็มศึกษา ทั้งศูนย์มหาวิทยาลัยเครือข่ายสะเต็มศึกษา ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษา และเพื่อจัดให้มีการอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้ตรงตามจุดประสงค์ ส่วนในรุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น จะจันขึ้นระหว่าง วันที่  24-26 พฤษภาคม 2562 เป็นรุ่นสุดท้ายต่อไป

 

 

  

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
251
เมื่อวานนี้
286
เดือนนี้
6,164
เดือนที่แล้ว
19,448
ปีนี้
126,699
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง