เว็บไซต์ในเครือ   :           

ชื่อเรื่อง                   รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดระบบอวัยวะในร่างกาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา)                                       อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้ศึกษา                   ปฐมาวดี  ดอกหอม

สถานที่ศึกษา          โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา)   อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

                               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2

ปีที่ทำการศึกษา      2561

 

บทคัดย่อ

              การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสำเร็จรูป ชุดระบบอวัยวะในร่างกาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดระบบอวัยวะในร่างกาย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสันทรายมูล (มงคลวิทยา)    ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดระบบอวัยวะในร่างกาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดสันทรายมูล    (มงคลวิทยา) จำนวน 11 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความ   

พึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสถิติทดสอบที (t-test แบบ dependent) และค่าประสิทธิภาพของบทเรียน E/E            ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.97/83.33

 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.81)

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
22
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,772
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
75,287
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง