เว็บไซต์ในเครือ   :           

 

สพป.เชียงใหม่ 2 จัดการอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประถมศึกษาปลาย ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย. 62 สพฐ. ณ  โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยนายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พิธีเปิดการอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)จัดให้มีการอบรมครูทางไกลเป็น 3 รุ่น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย. 2562, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค. 2562 และระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 2562 รุ่นละ 60 คน ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นคณะครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 60 คน

นายมานพ กันโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายหลวง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ว่า “เพื่อจัดทำห้องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education Center)สำหรับโรงเรียน, เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สะเต็มเป็นพื้นฐาน, เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น, เพื่อใช้เป็นห้องพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนต้นแบบและพัฒนาครูศูนย์ STEMรวมถึงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการ, เพื่อเป็นสถานที่ที่จะใช้สำหรับพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์, เพื่อสนับสนุนการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในระดับสากล, เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาอย่างมั่นใจ, เพื่อเพิ่มพูนโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลาย มีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง”

โรงเรียนสันทรายหลวง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์การอบรมทางไถลสะเต็มศึกษาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยความร่วมมือของสถาบันส่งสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานร่วมรับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง