เว็บไซต์ในเครือ   :           

              เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านริมติ ได้จัดงานสานสัมพันธ์วันวิชาการ โดยมีนายประกอปกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.ชม.2 เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการ ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนลิงค์ที่เกี่ยวข้อง