เว็บไซต์ในเครือ   :           

ชื่อเรื่อง              :           รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English

                      Around Meสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้

                      การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคSTAD                        

ชื่อผู้ศึกษา          :           นางสาวเยาวลักษณ์ โปยทอง

หน่วยงาน                     :           โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ปีที่ศึกษา            :            2561

 

บทคัดย่อ

            ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English Around Meสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                 โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคSTADให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English Around Meสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคSTAD3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English Around Meสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคSTAD ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 จำนวน  13  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English Around Meมีจำนวนทั้งหมด 7เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชุด English Around Meกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English Around Meจำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหาค่าเฉลี่ย  ()  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร  t-test 

 

 

 

 

 

              ผลการศึกษา พบว่า

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ชุด  English Around Me      จำนวน  7  เล่ม  มีประสิทธิภาพ   E1  และ  E2 โดยรวมเท่ากับ 85.91/87.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80  ที่กำหนดไว้
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ชุด  English Around Me พบว่า  นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย  13.62  คิดเป็นร้อยละ  45.38  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.69  และคะแนนทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ชุด English Around Meสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้คะแนนเฉลี่ย  25.77  คิดเป็นร้อยละ  85.90  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.88  โดยมีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย  12.15คิดเป็นร้อยละ  40.51 
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด English Around Me สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (m  =  4.58,  s=  0.51)

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
297
เมื่อวานนี้
423
เดือนนี้
5,458
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
74,973
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง