เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนป่าแป๋วิทยา ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจากชมรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โครงการ CISAT Volunteer ปันน้ำใจเพื่อน้อง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงิน ขนม และอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกลุ่มสันทนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน  กิจกรรมพัฒนารั้วโรงเรียน และปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้งให้กับโรงเรียน เพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางสังคม การช่วยเหลือ และจิตอาสาให้กับน้อง ๆ นักเรียนได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง