เว็บไซต์ในเครือ   :           

 

 

ชื่อผลงาน        รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดนาเม็ง

ชื่อผู้ศึกษา       นายนวกฤษต์  ปวนรัตน์

ปีการศึกษา      2560

                                                  

 

                                                       บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

กกกกกกกกการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองที่มีต่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ประชากรหรือแหล่งข้อมูล คือ ครู จำนวน 5 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครอง และจำนวน 42 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 และฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครองที่มีต่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

กกกกกกกก1. การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ในภาพรวม 4 ด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านสภาพแวดล้อม (Context : C) รองลงมา คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input : I)  และด้านผลผลิต (Product : P) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านกระบวนการ (Process) และมีผลการประเมินโครงการรายด้าน ดังนี้

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ด้านสภาพแวดล้อม (Context : C)    พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณา  เป็นรายข้อ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ระดับในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นงานที่จำเป็นของโรงเรียนวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือหลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกัน

                     1.2 การประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง  ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input : I) พบว่าอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านวัสดุอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านบุคลากร

                     1.3 การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง  ด้านกระบวนการ (Process : P)  พบว่าอยู่ในระดับมาก  และผ่านเกณฑ์การประเมิน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินอยู่ระดับในระดับมาก ถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียง 3 ลำดับแรก ได้แก่ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

            1.4 การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง ด้านผลผลิต (Product : P) พบว่าอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ผลการประเมินอยู่ระดับในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียง 3  ลำดับแรก ได้แก่  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพภายในเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้นข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

2.  การประเมินความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองที่มีต่อการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง พบว่าอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียง 3  ลำดับแรก ได้แก่  การชี้แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนต่อผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนมีการเผยแพร่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ข้อที่มีผลการประเมินต่ำที่สุด คือ โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการ

            1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง เป็นโครงการ ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนควรนำจุดเด่นหรือความสำเร็จของการดำเนินงานไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและรักษามาตรฐานการปฏิบัติของโครงการไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

            2. รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดนาเม็ง สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียน นำไปประยุกต์ใช้กับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
308
เมื่อวานนี้
423
เดือนนี้
5,458
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
74,973
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง