เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ยุคใหม่

วันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2     จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560                ณ โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ปฏิบัติ อย่างถูกต้อง,เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานเขตฯ จำนวน 60 คน โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้แก่ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์และคณะ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาตนเองรอบด้านเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล “ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน” และอาจารย์วุฒิพงศ์ ถายะพงค์ จากสถาบันวุฒิพงศ์อคาเดมี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน     “คนสำราญ งานสำเร็จ” นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ภารกิจ และเป้าหมายการพัฒนาตน    ผ่านกระบวนการ PLC ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มอำนวยการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง