เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการเขตสุจริตสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการทำงานของบุคลากรตามแนวปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล, การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน, การป้องกันการทุจริตประพฤติผิดมิชอบ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มอำนวยการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง