เว็บไซต์ในเครือ   :             

โรงเรียนบ้านริมใต้  ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา (STEM  Education)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  ขึ้น  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมง  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกวัน  ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้  คือ  ๑)  เป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียน  ๒)  ครูปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนทุกระดับชั้น  

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
628
เมื่อวานนี้
640
เดือนนี้
4,641
เดือนที่แล้ว
9,110
ปีนี้
134,286
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง