สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 แก่ไขแนบท้ายรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจะและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
[ไฟล์แนบ]
26 / 02 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
2 หลักสูตรแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม)  
[ไฟล์แนบ]
26 / 02 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
3 ประกาศ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง แก้ไขรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
26 / 02 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
4 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง หลักสูตรแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 02 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
[ไฟล์แนบ]
25 / 02 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
24 / 02 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
7 แจ้งให้ข้าราชการบำนาญ ที่เกษียณอายุในปี 2557 ทีป่ระสงค์จะเข้าระบบ UNDO ขณะนี้ระบบสามารถให้เข้าได้แล้ว ติดต่อรายละเอียดได้ที่งานการเงินและพัสดุ สพป.ชม.2  24 / 02 / 2557 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูภาษาไทย 
[ไฟล์แนบ]
24 / 02 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
9 แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
23 / 02 / 2557 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว
10 ทุกสนามสอบสามารถขอรับบัญชีรายชื่อนักเรียนในการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผ้เรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการจัดห้องสอบและปิดประกาศหน้าห้องสอบ ได้ที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ( ในส่วนของอำเภอสะเมิง ได้แจกให้กับผู้บริหารในวันประชุมชี้แจง เมื่อ 23 กพ. 2557 แล้ว)  23 / 02 / 2557 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว
11 ด่วนที่สุด เรื่องการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภา น.ร.ฯ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 02 / 2557 นางสาวนงราม ยาวิชัย
12 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 2 ขอเชิญประชุมสามัญครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายฯ แม่แตง 2 วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
19 / 02 / 2557 สันมหาพนวิทยา
13 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน(อำเภอแม่แตง) 
[ไฟล์แนบ]
19 / 02 / 2557 สันป่ายางวิทยาคาร
14 ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ NT ระดับสนามสอบในอำเภอสะเมิง จากเดิมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านดง อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ทั้งนี้ จะมีหนังสือราชการแจ้งไปยังโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง  17 / 02 / 2557 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว
15 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสะเมิงทุกโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
15 / 02 / 2557 บ้านแม่โต๋
16 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 2 (เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
14 / 02 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
17 แจ้ง โรงเรียนดังต่อไปนี้ มารับป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการหมู่บ้านศีล 5 ที่กลุ่มอำนวยการ ด้วยครับ 1.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 2.บ้านทุ่งโป่ง 3.สันป่าสักวิทยา 4.พร้าวบูรพา 5.บ้านแม่แก๊ดน้อย 6.บ้านป่าติ้ว 7.บ้านนาบุญโหล่งขอด 8.บ้านป่าเหมือด 9.บ้านศรีงาม 10.ทรายทองราฎณ์อุทิศ 11.บ้านแม่ปั๋ง  13 / 02 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
18 คู่มือการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
[ไฟล์แนบ]
12 / 02 / 2557 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว
19 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 
[ไฟล์แนบ]
12 / 02 / 2557 บ้านสะลวงนอก
20 แจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนใดที่ยังมีความประสงค์จะสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา ต่าง ๆ ให้ส่งใบสั่งซื้อได้ภายในวันศุกร์ที่ 13 กพ. 58 (หากพ้นกำหนดนี้จะทำให้ได้รับของไม่ทันปิดภาคเรียนที่ 2 )   11 / 02 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
21 แจ้งโรงเรียนที่ได้สั่งซื้อพิมพ์ปพ.ไว้ ดังบัญชีรายชื่อที่แนบ ให้มารับแบบพิมพ์ พร้อมชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 08.30-16.00 น. ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางอัธยา) ปพ.1 ราคาเล่มละ 160 บาท ปพ. 2 แผ่นละ 2 บาท ปพ..แผ่นละ 5 บาท เกียรติบัตรแผ่นละ 6 บาท ทะเบียนนักเรียนเล่มละ 750 บาท ***รร.แม่ขะปู มี ปพ.1 จำนวน 2 เล่ม 
[ไฟล์แนบ]
11 / 02 / 2557 นางอัธยา บุญช่วย
22 ประกาศ โรงเรียนวัดบ้านป้อก
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงปูกระเบื้องอาคารเรียน
 
[ไฟล์แนบ]
11 / 02 / 2557 วัดบ้านป้อก
23 เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง ๓ และครูกิจกรรมของโรงเรียน
เข้าร่วมประชุมในวันพุธ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า เวลา ๐๙.๐๐ น. 
[ไฟล์แนบ]
10 / 02 / 2557 บ้านบ่อแก้ว
24 ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ (โรงอาหาร) 
[ไฟล์แนบ]
10 / 02 / 2557 บ้านบ่อแก้ว
25 ไฟร์แนบ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
10 / 02 / 2557 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 33 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.