สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สะเมิง ๑
ประชุม 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2557 วัดแม่เลย
2 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ เวปไซต์ http://north64.sillapa.net/sp-cnx2/  25 / 07 / 2557 นางสาววาสนา เพลัย
3 *แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตัวอย่างป้ายไวนิล "ค่านิยม 12 ประการ" 
[ไฟล์แนบ]
25 / 07 / 2557 นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ
4 คู่มือการกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
5 แจ้งเลื่อนการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ของหน่วยพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางรำพัน ทองคำ
6 ข้อสอบpisa วิทยาศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
7 จุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2557  
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
8 ข้อสอบpisa วิชาคณิตศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
9 ข้อสอบpisaวิชาการอ่าน 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
10 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม 
[ไฟล์แนบ]
18 / 07 / 2557 วัดปางมะกล้วย
11 การประชุมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศวสตร์โรงเรียนฯ(ตาม ร.ร.ที่แนบ) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 07 / 2557 นางสาวนงราม ยาวิชัย
12 แจ้งผู้มีรายช่ือต่อไปนี่ กรุณาติิดต่อเจ้าหน้าที่งานสารวัตรนักเรียนโดยด่วน โทร 086-9233287 1.อ.ปรีชา ต้อตานา ครูโรงเรียนบ้านแม่โต๋ 2.อ.ถนอมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านปางห้วยตาด 3.อ.สุรพงษ์ ศิริเขตต์   16 / 07 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
13 ด่วน....การยื่นแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่งภายในวันอังคารที่ 22 ก.ค. 57 ที่กลุ่มอำนวยการ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 07 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
14 แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ขอรับทุนการศึกษาบุตร สามารถส่งคำร้องขอได้ที่ ท่านรองมงคล พุทธัง ได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กรฏาคม 2557  16 / 07 / 2557 นายกิตติศักดิ์ มีทรัพย์เจริญวัฒนา
15 ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมอบรมฝึกวิชาชีพ ประจำปี2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในอำเภอแม่แตงทุกโรง 
[ไฟล์แนบ]
15 / 07 / 2557 ร่ำเปิงวิทยา
16 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่  
[ไฟล์แนบ]
11 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
17 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูทักษะอาชีพ : โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำสำหรับ เด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด อำเภอแม่แตง เชียงใหม่  
[ไฟล์แนบ]
11 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
18 เชิญประชุมโรงเรียนในโครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันอังคาร ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  
[ไฟล์แนบ]
11 / 07 / 2557 นางจีรนันท์ ยาวิสิทธิ์
19 ประกาศผลการสอบครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม 
[ไฟล์แนบ]
11 / 07 / 2557 บ้านแม่สา
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
[ไฟล์แนบ]
10 / 07 / 2557 บ้านแม่สา
21 ประกาศ!! สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จะดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขต (เดือน ส.ค.2557) จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน/บริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมให้กับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้เสนอรูปแบบ/แนวทางดำเนินงาน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยขอให้แจ้งความจำนงระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2557 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-5554905  10 / 07 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
22 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้จัดทำแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 -ป.6 ไว้ในเว็บของกลุ่มนิเทศฯ ชื่อ nitescm2.com โรงเรียนใดสนใจเข้าไป Load แบบทดสอบดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบพื้นฐานและนำผลไปใช้ซ่อมเสริมนักเรียนก่อนสอนเนื้อหาใหม่  07 / 07 / 2557 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว
23 ผลการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 
[ไฟล์แนบ]
07 / 07 / 2557 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว
24 แก้ไข เรื่องขอหนังสือคัดลายมือสำหรับนักเรียน ตามโครงการพัฒนาเด็กไทยลายมือสวย ให้ขอได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
[ไฟล์แนบ]
04 / 07 / 2557 บ้านทับเดื่อ
25 เรียน ผอ.รร.ในอำเภอแม่แตง แจ้งประสานงานเรื่องขอหนังสือคัดลายมือสำหรับนักเรียน ขอให้ท่านทำหนังสือราชการถึง นายกอบจ.เชียงใหม่ แนบโครงการ แนบรายการหนังสือที่ผอ.รร.ลงนาม ระบุจำนวนที่ขอต่อนักเรียน คนละ 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังแนบ นัดส่งเอกสารที่ ลอกเกอร์ รร.บ้านหนองบัวหลวง เช้าวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 นี้
 
[ไฟล์แนบ]
04 / 07 / 2557 บ้านทับเดื่อ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 16 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.