สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ขอเชิญส่งนักเรียนประวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา กำหนดจัดประกวดเล่าเรื่องความความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำหรับเยาวชนที่อยู่ในระดับชั้น ป.4-6 ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร หนึ่งหมื่นสองพันบาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน หนึ่งหมื่นบาท รองสชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 8,000 บาท ครูที่ฝึกสอนจะได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่ส่งจะได้รับโล่  17 / 05 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
2 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไคร้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 
[ไฟล์แนบ]
15 / 05 / 2557 บ้านหนองไคร้
3 ประกาศจากโรงเรียนบ้านหนองไคร้ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ 
[ไฟล์แนบ]
13 / 05 / 2557 บ้านหนองไคร้
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ นำอุปกรณ์มาดังนี้ 1. เครื่อง Notebook และปลั๊กพ่วง 2. แฟลชไดร์ฟ และแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น เพื่อบันทึกและนำส่งข้อมูล หมายเหตุ...ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯมาถึงสถานที่สอบ ก่อนเวลา 8.00 น. เพื่อถ่ายโอนข้อมูลการสอบปฏิบัติลงเครื่อง Notebook ค่ะ 
[ไฟล์แนบ]
13 / 05 / 2557 บ้านหนองไคร้
5 แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระ ระดับชั้น ป.6และ ม.3 ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ให้แจ้งนักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับเกี่ยรติบัตรด้วย ตามรายชื่อดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 05 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
6 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 053 - 491916 
[ไฟล์แนบ]
08 / 05 / 2557 บ้านหนองไคร้
7 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏรูปการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 
[ไฟล์แนบ]
06 / 05 / 2557 นางสาวอัญชลี อภัย
8 ตามที่ ที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๓ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะครูในเครือข่าย ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น
เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีหัวข้อประชุมที่จะแจ้งให้ทราบและทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ จะมีการประชุมในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ< 
[ไฟล์แนบ]
04 / 05 / 2557 สันป่าสักวิทยา
9 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2558" ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมูลนิธิบัวหลวง มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 โดยกำหนดหัวข้อในการประกวดคือ "เครื่องจักรกลพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี 2 
[ไฟล์แนบ]
30 / 04 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
10 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้จัดโครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และเป็นการติดตาม 
[ไฟล์แนบ]
30 / 04 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
11 แจ้งการร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่จันทร์สม พวงมาลา มารดาของ นางสาวสุมาลี สมติ๊บ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเจดีย์สถาน (วัดเหมืองผ่า) ต.ริมเหนือ อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ กำหนดฌาปนกิจในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ สุสานสันติวนา ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย สพป.เชียงใหม่เขต 2 กำหนดวางหรีดเคารพศพ แล  30 / 04 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
12 ขอเชิญชมการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.- 11.00 น. ทาง โมเดิร์นไนท์ทีวี โดยขอให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับชมอย่างทั่วถึงต่อไป ติดต่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 2280 88543   29 / 04 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
13 ประกาศ โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย
 
27 / 04 / 2557 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
14 ขอให้โรงเรียนที่มีรายช่ือดังแนบ ส่งครูเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 5 - 7 พ.ค.2558 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
27 / 04 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
15 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ" ครั้งที่ 2 ด้วย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ื่หัว ร่วมกับสมาชิกสโมสรไลออนส์ ได้จัดทำ "โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ" ครั้งที่ 2 ในการนี้โครงการจึงขอเชิญชวนโรงเรียนส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯนี้ โดยมีรายละเอียดที่ส่งมาด 
[ไฟล์แนบ]
27 / 04 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
16 การเข้ารับการฝึกอบรม ผบ.บช.ลส. หลักสูตรวิชา ผกก.ลส.สำรองฯ(เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
24 / 04 / 2557 นางสาวนงราม ยาวิชัย
17 แนวปฏิบัติการขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
23 / 04 / 2557 นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ
18 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดทำเสื้อยือสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามรายละเอียดที่แนบมา จึงขอเชิญชวนสั่งซื้อโดยทั่วกัน 
[ไฟล์แนบ]
16 / 04 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
19 แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป. และโรงเรียนสังกัด สพม. ในเขตพื้นที่สนใจเสนอแบบประวัติ ดูรายละเอียดตามประกาศคุรุสภา มายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 04 / 2557 นางสาวนภัทสกร พิทักษ์
20 เชิญผู้บริหารสถนศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมพิธี คคาระวะดำหัวปี๋ใหม่เมือง สพป.เชียงใหม่เขต 2 ในวันที่ 17 เมษายน 2558 ภาคเช้า 08.30 เดินทางไปคารวะดำหัวพระเดชพระคุณเจ้าวัดป่าดาราภิณมย์ วัดแม่ริม วัดหนองอาบช้างตามลำดับ ต่อจากนั้น ผู้ร่วมงาน ทุกคน พร้อมมกันแต่งดา ณ ลานพิธี หน้าอาคารอำนวยการการ เวลา 10.00 น.เคลื่อนขบวนแห่เครื่องดำหัว และดำเนินการพิธีดำหัว ผอ.สพป.เช  16 / 04 / 2557 นางกรศิริ กรองสุดยอด
21 ประกาศชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าการสหกรณ์ในโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ปีการศึกษา2558 
[ไฟล์แนบ]
08 / 04 / 2557 วัดแม่แก้ดน้อย
22 ด้วยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งแบบแสดงความประสงค์ฯ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ 
[ไฟล์แนบ]
08 / 04 / 2557 นางสาวนภัทสกร พิทักษ์
23 แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบอ้างถึงหนังสือ ศธ04048/ว 916 ลว 2 มีนาคม 2558 เรื่อง "ส่งเครื่องมือติดตามการอ่าน การเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 " โดยให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามไฟล์ที่แนบเข้าไปกรอกข้อมูล ส่งมาทางอีเมล soponchaipet@yahoo.com ด่วน 
[ไฟล์แนบ]
08 / 04 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
24 แจ้ง"เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
[ไฟล์แนบ]
08 / 04 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
25 แจ้งโรงเรียนที่มีรายช่ือแนบท้ายนี้ ให้ไปรับหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
07 / 04 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 35 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465374
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 21/05/2558 09.28น.