สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน แก้ไขปัญหาครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ
 
[ไฟล์แนบ]
03 / 08 / 2557 ชุมชนวัดช่อแล
2 แจ้งประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนโครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards)ครูผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
28 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
3 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์และพระราชวิจิตรปฏิภาณ (ตามรายละเอียดดังแนบ) 
[ไฟล์แนบ]
28 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
4 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมศึกษา ขอเชิญร่วมเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เรื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ทุรการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา 2558 (ตามรายละเอียดดังแนบ) 
[ไฟล์แนบ]
28 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
5 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
20 / 07 / 2557 นางมาริสา ภูเขา
6 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทื่สนใจ ด้วยคณะกรรมการเขต พ้นตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ 20 มิ.ย.2558 เพื่อสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ สพป.ฃม.2 แทนตำแหน่งที่ครบตามเอกสารแนบ 
[ไฟล์แนบ]
20 / 07 / 2557 นางมาริสา ภูเขา
7 มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอเชิญส่งผลงานนักเรียนร่วมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "คนไทย ไม่โกง" ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการประกวดได้ที่ www.yuvabadhanafoundation.rog หรือ facebook.com/yuvabadhana สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.02-301-1080 ,02-301-1140  17 / 07 / 2557 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
[ไฟล์แนบ]
16 / 07 / 2557 วัดนาเม็ง
9 แจ้งเลื่อนการประชุมเครือข่ายสมาชิกโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เดิมจากวันที่ 16 ก.ค.58 ขอเลื่อนกำหนดออกไป สำหรับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  14 / 07 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
10 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ขอเชิญร่วมงาน Thailand STEM Education Festival" ขอเชิญครูนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม Thailand STEM Education Festival ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-06.00 น. ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยสามารถศึกษารายละเอียดกิจกรรมท้ังหมดได้จากเว็บไซต์ http:www.yupparaj.ca.th ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่จะประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกรุณส่งแบบตอบรับ โด 
[ไฟล์แนบ]
14 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
11 ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 จะได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมเพิ่มทักษะการคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันมหาพน ขอให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 นำนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย 
[ไฟล์แนบ]
13 / 07 / 2557 สันป่าสักวิทยา
12 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน):สทอภ.หรือGISTDA จัดประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8 - 11 ปี "Careers in Space" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ www.gistda.or.th   13 / 07 / 2557 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
13 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง "งานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียงนศึกษาโดยศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ด้วยศูนย์อาเซียน(ศอศ.)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการการพัฒาหลักสูตรวัฒนธรรมอาเซียนศึกษาภายใด้โครงการสถาบันการศึกษาต้นแบบในการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน มีวัตถุประสงค์หล 
[ไฟล์แนบ]
09 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
14 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจนได้ร่วมกันจัดทำ"โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3 "เพื่อชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า ประเทศอินเดียและเนปาล บัดนี้โรงเรียนจากทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมประกวดมาแล้ว จำนวน 460 โรงเรียน และเพื่อให้ได้จำนวนโรงเรียนตามเป้าหมาย จึ 
[ไฟล์แนบ]
09 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
15 ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2558 มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดระเบียบการและใบสมัครได้ที่ http//www.facebook.com/sornthongthai หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.08 3134 7466  09 / 07 / 2557 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  
[ไฟล์แนบ]
07 / 07 / 2557 นางอนัญญา ศรีแก้วขัน
17 ด้วยโรงเรียนสันป่าสักวิทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนร่วมของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของนักเรียนที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ หากโรงเรียนในอำเภอแม่แตง มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สมัครได้ที่โรงเรีย 
[ไฟล์แนบ]
06 / 07 / 2557 สันป่าสักวิทยา
18 การประชุมการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สะเมิง ๑
ด้วยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสะเมิง ๑
จะดำเนินการประชุม ในวัน จันทร์ ที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านดง 
[ไฟล์แนบ]
02 / 07 / 2557 ชุมชนบ้านดง
19 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๓ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการการเงินกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๓ เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าสักวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
02 / 07 / 2557 สันป่าสักวิทยา
20 ประชุมครูธุรการโรงเรียน ทุกโรงเรียน(ในอำเภอแม่แตง) 
[ไฟล์แนบ]
02 / 07 / 2557 สันป่ายางวิทยาคาร
21 แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัครโรงเรียนนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน หากโรงเรียนประสงค์สมัครเข้าร่วมให้สมัครผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(รายละเอียดดังแนบ) 
[ไฟล์แนบ]
01 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
22 แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)โดยได้ทำข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งให้โรงเรียนยุพราชเป้นศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มศึกษา ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต2 ที่สนใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา (สมทบ)  
[ไฟล์แนบ]
01 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
23 แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง "การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 21/2558 เนื่องด้วย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยฯ ขึ้น คือการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ โดยกำหนดให้มีการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 โดยจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กค.58 ถึงวันที่ 31 กค 
[ไฟล์แนบ]
01 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
24 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียน เรื่อง วิธีการกรอกผลประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ 1/2558 โดยให้เปิดเว็ปไซต์ www.cme2.go.th/news/cme2 ข้างบนเว็ปไซต์จะมีแถบหัวข้องานที่เลื่อนเป็นจังหวัะโดยอัตโนมัติ ดูไปจนถึงหัวข้อ "การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ปี 2558" (ครั้งที่ 1 ) ให้เลือกแล้วจะพบ โปรแกรมการกรอกข้อมูล (excel) ให้กรอกผลการประเมินเป็นจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นตามที่กำหนด (กรุณากรอกให้แล้วเสร็จภา  01 / 07 / 2557 นางสาวรมลวรรณ วิชัยวุฒิ
25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รับสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด (OBEC Young Beach Volleyball 2015 inspired by ThaiPBS) รอบคัดเลือกภาคเหนือ วันที่ 10 - 12 กรกฏาคม 2558 ส่งใบสมัครได้ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ หรือประสานได้ที่คุณรังสิมา อินทะนินท์ โทร. 081-9531474 หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 
[ไฟล์แนบ]
30 / 06 / 2557 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 37 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465374
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 21/05/2558 09.28น.