สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ
  ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด
  ดูประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
  ดูประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
  ดูประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
  รวมภารกิจสพป.ชม.2
  รายการผลงาน/โครงการนักเรียนทั้งหมด
  ดูรายการเผยแพร่ผลงานครูทั้งหมด
  รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
  ดูข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
 
เกี่ยวกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
   หน้าหลัก
   ทิศทางองค์กร
   หน่วยงานภายใน
  ข้อมูลสารสนเทศ
  บุคลากร
  ติดต่อเรา
 
 
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1 รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง ๑  
[ไฟล์แนบ]
01 / 09 / 2557 วัดแม่เลย
2 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการเงินของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๓ ในวันอังคาร ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าสักวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
29 / 08 / 2557 สันป่าสักวิทยา
3 แจ้งรายช่ือโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู-อาจารย์ในการสอนทักษะชีวิตฯ (หลักสูตรครู C.A.R.E) วันที่ 30 ส.ค.2557 ณ โรงเรียนบ้านหนองไคร้ ท้ั้งนี้ขอให้แจ้งรายชื่อภายในวันท่่ี 29 ส.ค.57 ก่อนเที่ยง 
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2557 นางสาวสุมาลี สมติ๊บ
4 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียน ในการสอบ O-NET  
[ไฟล์แนบ]
28 / 08 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
5 แจ้งแก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียนเครือข่าย แม่แตง 1  
[ไฟล์แนบ]
27 / 08 / 2557 บ้านทับเดื่อ
6 เชิญร่วมประชาสัมพันธ์ การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และขอเชิญนิติบุคคล(ที่ไม่แสวงหากำไร) เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน 2557 หรือโหลดแบบป้ายไวนิล ได้ที่ http://www.ect.go.th/nrc2014/nrc1.zip  26 / 08 / 2557 นายกิตติศักดิ์ มีทรัพย์เจริญวัฒนา
7 ส่งรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง ๑ ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสะเมิง ๑ (แก้ไข) 
[ไฟล์แนบ]
25 / 08 / 2557 วัดแม่เลย
8 เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระกับกลุ่มเครือข่าย ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
25 / 08 / 2557 สันมหาพนวิทยา
9 การแก้ไขประการฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง ๒ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 08 / 2557 สันมหาพนวิทยา
10 แจ้งเกณฑ์การประกวดแข่งขันดนตรีพื้นเมือง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
25 / 08 / 2557 นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
11 แจ้งการประชุม กรรมการตัดสินสาระวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  
[ไฟล์แนบ]
25 / 08 / 2557 นางสาวนงราม ยาวิชัย
12 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ปี2557 สาระวิทยาศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
25 / 08 / 2557 นางสาวนงราม ยาวิชัย
13 เชิญคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 1 ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. 
[ไฟล์แนบ]
25 / 08 / 2557 บ้านทับเดื่อ
14 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 3 
[ไฟล์แนบ]
25 / 08 / 2557 สันป่าสักวิทยา
15 สำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการปี 2557 ของอำเภอแม่แตง  
[ไฟล์แนบ]
22 / 08 / 2557 บ้านทับเดื่อ
16 : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูฯในการสอนทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคู้มกันยาเสพติดฯ ให้ส่งใบตอบรับ ภายใน 25 สิงหาคม 2557 
[ไฟล์แนบ]
22 / 08 / 2557 นางสาวนงราม ยาวิชัย
17 ส่งรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง ๑ ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสะเมิง ๑ (แก้ไข) 
[ไฟล์แนบ]
21 / 08 / 2557 วัดแม่เลย
18 การรับสมัครสมาชิก สพ.สค.เชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังแนบ 
[ไฟล์แนบ]
21 / 08 / 2557 นางสายฤดี มารังค์
19 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จากอายุไม่เกิน 35 ปี เป็นอายุไม่เกิน 45 ปี ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ สพ.พค.เชียงใหม่ 122 ถนนวงแหวน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพ์ 0-5322-0347 โทรสาร 0-5321-1985 Website: http://www.cmtca.or.th หรือที่กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2   21 / 08 / 2557 นางสายฤดี มารังค์
20 ประกาศ โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียน 
[ไฟล์แนบ]
20 / 08 / 2557 นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์
21 ตามที่ สพป.ชม.2 ได้แจกซองผ้าป่าเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ วัดกลางสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นั้น ขอความกรุณา ทางโรงเรียนคืนซองผ้าป่าได้ที่กลุ่ม อำนวยการ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557  20 / 08 / 2557 นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี
22 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารหารทอสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม3) 
[ไฟล์แนบ]
20 / 08 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
23 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารหารทอสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม2) 
[ไฟล์แนบ]
20 / 08 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
24 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารหารทอสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม1) 
[ไฟล์แนบ]
20 / 08 / 2557 นางเยาวณี มาประเสริฐ
25 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายสะเมิง 3

ขอเชิญผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่านสะเมิง 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ในวันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. 
[ไฟล์แนบ]
20 / 08 / 2557 บ้านบ่อแก้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 19 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เขต 34 เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ร่วมผลิตเมล็ดพันธุ์การศึกษาระดับคุณภาพ น้อมรับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่อาเซี่ยนอย่างเต็มภาคภูมิใจ [นโยบายเว็บไซต์]
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-465371
  WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Wilailuck Tiraya
Email Contact : cmi2@mail.obec.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 28/08/2556 23.13 น.